Świat Medycyny i Farmacji

Ciąża i opieka nad dzieckiem

Rodzi­ciel­stwo to duże wyzwa­nie zarów­no za pierw­szym razem, jak i kolej­nym. Cią­ża i dziec­ko to naj­wspa­nial­sze eta­py w życiu. Jed­nak by takie były, nale­ży się do nich odpo­wied­nio przy­go­to­wać, zarów­no psy­chicz­nie, jak i fizycz­nie.

O poro­dzie ist­nie­je wie­le mitów i fak­tów, jed­nak jest to pro­ces indy­wi­du­al­ny dla każ­dej z pań, dla­te­go nie ma co przed­wcze­śnie się dener­wo­wać, słu­cha­jąc opo­wie­ści kole­ża­nek czy rodzi­ny. Jeden z naszych arty­ku­łów tema­tycz­nych przed­sta­wi róż­ni­cę mię­dzy poro­dem natu­ral­nym, a cesar­skim cię­ciem i wska­za­nia do każ­de­go z nich.

Poja­wie­nie się na świe­cie nowej isto­ty to cud, gdyż dziec­ko cał­ko­wi­cie zmie­nia świa­to­po­gląd rodzi­ców. Debiu­tu­ją­cy w tej roli na pew­no mają wie­le pytań i są cie­ka­wi, w jaki spo­sób pie­lę­gno­wać nie­mow­lę. Na te i wie­le innych zagad­nień odpo­wie­dzą nasze arty­ku­ły, przy­go­to­wa­ne przez spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie.