Świat Medycyny i Farmacji

Portal medyczny — artykuły o zdrowiu i urodzie

Zdro­wie to naj­waż­niej­sza war­tość w życiu każ­de­go czło­wie­ka. Postęp tech­no­lo­gicz­ny spra­wił, że dostęp­nych jest obec­nie o wie­le wię­cej metod lecze­nia, niż 10 czy 20 lat temu. Nasz por­tal medycz­ny powstał z myślą o oso­bach, któ­re inte­re­su­ją się taki­mi zagad­nie­nia­mi jak zdro­wie, uro­da czy zdro­wy styl życia. Ponad­to na blo­gu publi­ko­wa­ne będą infor­ma­cje doty­czą­ce nowo­ści far­ma­ceu­tycz­nych. Dobór tema­ty­ki nie jest przy­pad­ko­wy, bowiem chce­my dotrzeć zarów­no do pacjen­tów, jak i spe­cja­li­stów z bran­ży. Zadba­my, by wpi­sy na por­ta­lu poja­wia­ły się cyklicz­nie i były róż­no­rod­ne. Arty­ku­ły medycz­ne są przy­go­to­wy­wa­ne przez oso­by, posia­da­ją­ce kom­pe­ten­cję i wie­dzę w tym zakre­sie. Za naj­bar­dziej poczyt­ne tema­ty uzna­li­śmy pro­fi­lak­ty­kę i lecze­nie cho­rób, rodza­je badań, cie­ka­wost­ki sto­ma­to­lo­gicz­ne, a tak­że pora­dy doty­czą­ce dba­nia o uro­dę w każ­dym wie­ku.

Na stro­nie dostęp­na jest tak­że obszer­na zakład­ka dla kobiet, któ­re ocze­ku­ją, bądź posia­da­ją dzie­ci. Począt­ku­ją­ce w tej sfe­rze panie znaj­dą arty­ku­ły z przy­dat­ny­mi infor­ma­cja­mi na temat prze­bie­gu cią­ży, poro­du, a tak­że metod pie­lę­gna­cji nowo­rod­ków. Swo­iste kom­pen­dium wie­dzy będzie na pew­no pomoc­ne w pierw­szych dniach z malusz­kiem w domu. Nasz blog medycz­ny to tak­że miej­sce, w któ­rym znaj­dzie­cie infor­ma­cje doty­czą­ce aktyw­ne­go try­bu życia. Infor­ma­cje zawar­te w tej zakład­ce będą odno­si­ły się do zasad zdro­we­go odży­wia­nia i korzy­ści z tego pły­ną­cych oraz roli die­ty w naszym zabie­ga­nym życiu.

Ostatnie wpisy

Ciąża i dziecko

Zdrowy styl życia

Miesięcznik dla specjalistów

Świat Medycyny i Farmacji jest medycznym pismem specjalistycznym o zasięgu ogólnopolskim. Na jego łamach prezentowane są nowości farmaceutyczne i wybrane leki dostępne na polskim rynku. Periodyk ukazuje problemy terapeutyczne z różnych dziedzin medycyny, relacjonuje ważne konferencje i zjazdy organizowane przez kliniki i towarzystwa medyczne przy współudziale firm farmaceutycznych na terenie całego kraju. Pierwszy numer miesięcznika Świat Medycyny i Farmacji ukazał się w maju 1999 roku.

Zapraszamy lekarzy i farmaceutów do odwiedzenia strony internetowej miesięcznika.

Dowiedz się więcej

Współpraca

  • Dwumiesięcznik Aesthetica
  • Medipment
  • Polfarmex
  • Servier
  • Servier Wyłącz Rala
  • HASCO-LEK