Świat Medycyny i Farmacji

Dane teleadresowe

Redakcja portalu

Ewe­li­na Okliń­ska-Wie­czo­rek
Mał­go­rza­ta Sza­fra­niec-Nie­psuj

portal@smif.com.pl
swiatmedycyny.com

Wydawca portalu

Agen­cja Rekla­mo­wa LION-ART
ul. Moniusz­ki 3/7
40–005 Kato­wi­ce

Kontakt

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Treść wiadomości
* Pola wymagane

Infor­mu­je­my, że Two­je dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych – Doro­tę Piech, pro­wa­dzą­cą dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Agen­cja Rekla­mo­wa Lion-Art Doro­ta Piech”, ul. Moniusz­ki 3/7, 40–005 Kato­wi­ce, NIP: 9541909258, e‑mail: kontakt@smif.com.pl („Admi­ni­stra­tor”) w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na nade­sła­ny for­mu­larz i obsłu­gi zgło­sze­nia, a w razie wyra­że­nia poniż­szej zgo­dy – tak­że mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go pro­duk­tów lub usług wła­snych Admi­ni­stra­to­ra, któ­re sta­no­wią praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i ochro­ny pry­wat­no­ści sto­so­wa­nej przez Admi­ni­stra­to­ra, a tak­że przy­słu­gu­ją­cych Ci upraw­nień, znaj­du­ją się w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.