Świat Medycyny i Farmacji

O Nas

Por­tal Świat Medy­cy­ny powstał w odpo­wie­dzi na ocze­ki­wa­nia odbior­ców, szu­ka­ją­cych w Sie­ci miej­sca łączą­ce­go war­to­ścio­we tre­ści medycz­ne z cie­ka­wost­ka­mi far­ma­ceu­tycz­ny­mi i wska­zów­ka­mi spe­cja­li­stów wie­lu branż.

Współ­pra­ca ze zna­ny­mi i cenio­ny­mi pro­fe­so­ra­mi oraz pra­cow­ni­ka­mi nauko­wy­mi pol­skich uni­wer­sy­te­tów medycz­nych, spra­wia, że pra­gnie­my dzie­lić się z użyt­kow­ni­ka­mi wie­dzą i doświad­cze­niem naszych spe­cja­li­stów.

Naszą misją jest two­rze­nie uni­ka­to­wych i sper­so­na­li­zo­wa­nych tre­ści, sta­no­wią­cych przy­stęp­ne języ­ko­wo pora­dy medycz­ne, któ­re mogą być pomoc­ne w zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na wie­le nur­tu­ją­cych pacjen­tów pytań z zakre­su medy­cy­ny i far­ma­cji.

Za punkt wyj­ścia two­rzo­nych przez nas prze­ka­zów przyj­mu­je­my ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków, chcąc wycho­dzić im naprze­ciw z wyso­ko­war­to­ścio­wym con­ten­tem, opar­tym na facho­wych źró­dłach medycz­nych.

Świat Medy­cy­ny jest sio­strza­nym por­ta­lem Świa­ta Medy­cy­ny i Far­ma­cji, ogól­no­pol­skie­go medycz­ne­go mie­sięcz­ni­ka spe­cja­li­stycz­ne­go dla leka­rzy i far­ma­ceu­tów, uka­zu­ją­ce­go się od maja 1999 roku.

Naszą misją jest tworzenie unikatowych i spersonalizowanych treści, stanowiących przystępne językowo porady medyczne, które mogą być pomocne w znalezieniu odpowiedzi na wiele nurtujących pacjentów pytań z zakresu medycyny i farmacji.