Świat Medycyny i Farmacji

Grypa atakuje województwo śląskie

Od wrze­śnia do grud­nia 2019 roku w woje­wódz­twie ślą­skim z obja­wa­mi gry­py i cho­rób gry­po­po­dob­nych do leka­rzy tra­fi­ło 123 5441 osób, a hospi­ta­li­za­cji wyma­ga­ło już 141 osób. W woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim odno­to­wa­no już trzy przy­pad­ki śmier­tel­ne! Eks­per­ci Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Zwal­cza­nia Gry­py ape­lu­ją, aby nie lek­ce­wa­żyć żad­nych obja­wów, ponie­waż gry­pa nie­sie za sobą moż­li­wość wystą­pie­nia groź­nych dla życia powi­kłań pocho­ro­bo­wych i nie­le­czo­na może dopro­wa­dzić do zgo­nu. Oso­by, któ­re jesz­cze nie zacho­ro­wa­ły cią­gle mogą sko­rzy­stać ze szcze­pień.

Dopie­ro zaczął się gru­dzień, a już odno­to­wa­no ponad 1,2 mln przy­pad­ków zacho­ro­wań i podej­rzeń zacho­ro­wań na gry­pę w Pol­sce. Hospi­ta­li­zo­wa­nych było pra­wie 2,8 tys. cho­rych. Naro­do­wy Insty­tut Zdro­wia Publicz­ne­go w swych mel­dun­kach epi­de­mio­lo­gicz­nych potwier­dził już 3 przy­pad­ki zgo­nów z powo­du gry­py i jej powi­kłań.

Gry­pa prze­no­szo­na jest dro­gą kro­pel­ko­wą. Wystar­czy kich­nię­cie, by wirus gry­py prze­niósł się na dru­gą oso­bę. 1 kich­nię­cie to ok. 3 000 kro­pe­lek z wiru­sem pędzą­cym 167 km/h, dla­te­go waż­na jest higie­na oso­bi­sta. Gry­pa to nie prze­zię­bie­nie. Gry­pa ata­ku­je nagle. Cho­ro­bie towa­rzy­szy gorącz­ka, czę­sto wyż­sza niż 39 stop­ni, bóle mię­śni, sta­wów oraz gło­wy. Typo­wym obja­wem jest suchy męczą­cy kaszel. W prze­ci­wień­stwie do prze­zię­bień, pod­czas gry­py rzad­ko wystę­pu­ją obja­wy takie jak: katar i ból gar­dła. Zda­rza się, że obja­wy gry­py są nie­zau­wa­żal­ne więc nie nale­ży ich baga­te­li­zo­wać.

Wie­le osób nie umie odróż­nić prze­zię­bie­nia od groź­ne­go dla orga­ni­zmu wiru­sa gry­py. Pacjen­ci pró­bu­ją się leczyć domo­wy­mi spo­so­ba­mi bądź leka­mi dostęp­ny­mi w apte­kach bez recep­ty. Bar­dzo czę­sto jest to bez­sku­tecz­ne i cho­ro­ba nie ustę­pu­je. Dopie­ro wte­dy pacjent idzie do leka­rza, trak­tu­jąc to jako osta­tecz­ność. Prze­dłu­ża­ją­ca się cho­ro­ba może pro­wa­dzić do groź­nych powi­kłań pogry­po­wych, któ­re mogą mieć poważ­ne kon­se­kwen­cje dla zdro­wia, a nie­kie­dy życia. Dla­te­go zachę­cam wszyst­kich do szcze­pień prze­ciw gry­pie, któ­re są naj­lep­szą meto­dą na popra­wie­nie odpor­no­ści, a tak­że unik­nię­cie powi­kłań” powie­dział prof. dr hab. Adam Ant­czak, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Nauko­wej Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Zwal­cza­nia Gry­py.

Szcze­gól­nie nie­bez­piecz­na gry­pa jest dla kobiet w cią­ży, senio­rów i małych dzie­ci, ale rów­nież dla pacjen­tów z prze­wle­kły­mi cho­ro­ba­mi np. ser­ca i płuc, a tak­że dla cukrzy­ków. Te oso­by są w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka, lecz zacho­ro­wać może każ­dy. Eks­per­ci twier­dzą, że naj­lep­szą ochro­ną przed gry­pą są szcze­pie­nia, któ­re pozwa­la­ją unik­nąć bar­dzo cięż­kich, poważ­nych dla zdro­wia powi­kłań po gry­pie. Do naj­częst­szych z nich nale­żą: zapa­le­nie płuc, zapa­le­nie oskrze­li, zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go oraz nie­wy­dol­ność odde­cho­wa. Mogą wystą­pić tak­że powi­kła­nia neu­ro­lo­gicz­ne: zapa­le­nie mózgu oraz zapa­le­nie opon mózgo­wych, któ­rych następ­stwa mogą być nie­od­wra­cal­ne. Więk­szość zdro­wych osób cho­ru­je na gry­pę kil­ka razy w cią­gu całe­go swo­je­go życia.

Kie­dy się szcze­pić? Jak naj­szyb­ciej, bo w prak­ty­ce szczyt zacho­ro­wań w Pol­sce przy­pa­da na sty­czeń – marzec. W tym roku od paź­dzier­ni­ka jest dostęp­na rów­nież szcze­pion­ka w posta­ci sprayu do nosa, któ­ra jest prze­zna­czo­na dla dzie­ci. Podob­nie jak w ubie­głym roku, oso­by powy­żej 65 roku życia pła­cą za szcze­pion­kę jedy­nie 50%.

———————————–

Ogól­no­pol­ski Pro­gram Zwal­cza­nia Gry­py jest ini­cja­ty­wą spo­łecz­ną nie­za­leż­nych eks­per­tów medycz­nych. Celem Pro­gra­mu jest popra­wa wyszcze­pial­no­ści prze­ciw gry­pie w Pol­sce, zwłasz­cza wśród pacjen­tów z grup ryzy­ka oraz infor­mo­wa­nie Pola­ków o zagro­że­niach zwią­za­nych z gry­pą i jej powi­kła­nia­mi. Orga­ni­za­to­rem Spo­łecz­nej Kam­pa­nii Infor­ma­cyj­nej powsta­łej w ramach Pro­gra­mu jest Fun­da­cja Nadzie­ja dla Zdro­wia. Dzia­ła­nia skie­ro­wa­ne są do śro­do­wi­ska medycz­ne­go, opi­nii publicz­nej, samo­rzą­du oraz do pra­co­daw­ców. Przed­się­wzię­cie spo­tka­ło się z apro­ba­tą naj­waż­niej­szych insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz popra­wy zdro­wia publicz­ne­go, wie­lu orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cych leka­rzy, pra­co­daw­ców, związ­ki samo­rzą­dów i towa­rzy­stwa medycz­ne. W dzia­ła­nia Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Zwal­cza­nia Gry­py zaan­ga­żo­wa­li się rów­nież eks­per­ci medycz­ni, lide­rzy opi­nii, ludzie nauki, kul­tu­ry oraz biz­ne­su. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.opzg.pl.

1 Mel­dun­ki epi­de­mio­lo­gicz­ne NIZP-PZH za okres 1.09–7.12.2019, doty­czą­ce Pol­ski

Polecane artykuły